+886.3.560.1777

Chinese


展覽專區

展覽專區

聚焦全球科技趨勢 

因應人工智慧、物聯網、車用電子等發展,高階製程及測試技術的需求崛起,促成SEMICON Taiwan設立跨產業的主題及區域專區。

SEMICON Taiwan 國際半導體展 l 同期舉辦

 

 

SEMICON Taiwan 國際半導體展 l 創新專區

         

 

SEMICON Taiwan 國際半導體展 l 展覽專區

     
     
       

 

SEMICON Taiwan 國際半導體展 l 地區專區

             
               
Share page with AddThis